قصد داریم مجموعه ای از اشعار شاعران خوزستانی را که در زمینه عاشورا سروده شده است در قالب یک کتاب چاپ و منتشر کنیم.
از کلیه شاعران خوزستانی در خواست می کنم اشعار عاشورایی خود را به آدرس
rsaeedirad@yahoo.com
ارسال کنند. اشعار این کتاب ابتدا در این صفحه به معرض عموم قرار گرفته می شود بعد انشا ا... در محرم امسال چاپ و منتشر خواهد شد. ضمنا می توانید اشعار دیگر شاعران خوزستانی را نیز برای این کتاب ارسال کنید.

چرا شاعران خوزستانی؟
چون اداره کل ارشاد اسلامی خوزستان قول چاپ این کتاب را داده است.