این طفل چه خوشگل است ماشاالله

خورشید   شمایل  است    ماشاالله

طفل است    ولی  کمان  ابروهایش

غارتگر    هر   دل  است     ماشاالله

               **********

این سینه ماکه درتب احساس است

گاهی گل و  گاه تیغه   الماس است

موجود عجیبیست   ولی  شکر  خدا

دلبسته    نام   نامی    عباس است