ای اشک کجایی که غم از راه رسید

اندوه   عظیم  و ماتم   از راه   رسید

یک سال  گذشت و  باز  یک بار  دگر

پلکی  زدی و  محرم   از راه    رسید 

           **********

 با نم نم   اشک  شستشویم دادند

در مجلس  روضه   عطر وبویم  دادند

با  پیرهن  مشکی و این  شال  عزا

صد  شکر   دوباره      آبرویم    دادند