محرم بوی عطر یاس دارد                            نوایی از غم و احساس دارد

سخن از تشنگی و غیرت وعشق                  نشان از قامت عباس دارد