شکر خدا که این دل من مأمن غم است               ماه حسین فاطمه ماه مُحرماست

سینه بزن به عشق شه کربلا حسین                  زیرا عزای سبط نبی مکرم است

قابی دگر به یوسف زهرا نمانده است                  پیوسته بر دو دیده او اشک ماتم است

جن و ملک زین غم عظمی به سر زنند                ایام سر جدا شدن اسم اعظم است

پیغمبران ز فرط مصیبت نوا کنند                          زکر حسین بر لب عیسی بی مریم است

داغ حسین بر همه دلها شرر زده                       جان حسین بر در و دیوار و پرچم است