هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند

چون رود ، به اصل خویش رجعت کردند

رفتند و به دریای ابد پیوستند
با سرورِ آفتاب بیعت کردند