مفهوم بلندو ناب احساس عباس
سرچشمه مهربانی و ياس عباس

آن روز فرات می دويد و می گفت:
ای تشنه لب شهيد عباس عباس