محرم آمد و دلها غمین شد                         غم و عشق وبلا با هم اجین شد

حسین آماده بهر جانفشانی است                دوباره فاطمه قلبش حزین شد