ششماهه على به دوش بابش دادند
یک جام از آن باده نابش دادند

چون با لب تشنه حاجت آب نمود
با تیر سه شعبهاى جوابش دادند