اشک

برو

    در را بزن

نزدیک به خدا

                  هزار

                       هزار

فرشته ایستاده

و هر چه اشک میریزند

                      مشک عباس

                                 پُر نمیشود.