«کربلای شرف»

با توانِ صد اسبِ

                 نجابت

به پیش میتازم

            تا بیکرانهها

زین و برگ بینیازی را برگیر

                   که تا کربلای شرف راهی نمانده است!

      نذر حضرت ابوالفضل

من از شیر لشکر ابوالفضل عباس

گرفتم فرا درس جانباز بودن

گرفتند الگو شهیدان میهن

ز ثار خدا درس جانباز بودن