اینجا محیط سوز و اشک و آه و ناله است *** اینجا زیارتگاه زهرای سه ساله است

اینجا دمشقی ها گلی پژمرده دارند ***       در زیر گل مهمان سیلی خورده دارند

اینجا دل شب کودکی هجران کشیده ***    گلبوسه بگرفته زرگهای بریده

اینجا بهشت دسته گلهای مدینه است *** اینجا عبادتگاه کلثوم وسکینه است

اینجا زیارتگاه جبریل امین است ***           اینجا عبادتگاه زین العابدین است

اینجا زچشم خود گلاب افشانده زینب *** اینجا نماز شب نشسته خوانده زینب

اینجا به خاکش هر وجب دردی نهفته *** اینجا سه ساله دختری بی شام خفته

اینجا نخفته چشم بیدار رقیه ***            اینجا حسین آمد به دیدار رقیه

اینجا قضا بر دفتر هجران ورق زد ***        اینجا رقیه پرده یکسو از طبق زد

اینجا هُمای فاطمه پرواز کرده ***            اینجا کبوتر از قفس پرواز کرده

اینجا شرار از دامن افلاک می ریخت *** زینب بر اندام رقیه خاک می ریخت

ای دوستان، زهرای دیگر خفته اینجا *** یک زینب کبرای دیگر خفته اینجا
در گوشه ویرانه باغ گل که دیده؟ ***     در خوابگاه جغدها بلبل که دیده؟