۱  

  انگشت می گذارم

روی قطره ی خونت

و بالا می گیرم

                  که بدانم

کدام سویی ..... 

حالا از شش جهت 

                   بالا رفته ام !

                          ۲ 

  دست می شوییم 

                          از آب 

  بی دست  

  تیمم می کنیم 

   بر تف 

   تا قامت بندیم 

   نمازی را 

   که در طوفان عمود 

                    شکسته شد  !