ایلاهـی بـۇ سـۆد امـه‌ر گـۆلعــوذاره مـن نـه دئییـم

سۇ ایسته‌ییر بۇ سۇسوز شیر خواره من نه دئییم

اَلـوْو وئــریـر نفسـی، آغـلایێـب بـاتێبـدێ سسـی

نه سۆد وارێم نه سۇ، ائیلیم نه چاره من نه دئییم

 

گره‌ک اؤزۆم سۆ ایچه‌م دؤشله‌ریم دوْلا سۆدیله‌ن

قـۇرۇ دؤشـۆم بـۇنـو ائیتمیـر، اداره مـن نه دئییـم

بئشگینـه سالێـرام هئـی نفـس وۇرۇر یــوْرۇلــور

نفس دۆشور یوْرۇلاندا شـۆماره‌یه مـن نه دئییـم

 

آتێـم دۇتـوم نقـه‌ده‌ر ساخلایێم قۇجاقیمـده

دؤزۆم نئجه بۇ سییَه روزیگاره من نه دئییـم

******

 

ائـی کربلا سنـه مئهمـان گتیرمیشـه‌م

یئتمش نفر گؤزه‌ل قوربان گتیرمیشـه‌م

 

مینلرجـه کـوفیـان دعـوه‌ت یازێـب منـه

گلسه‌ن آمانداسان بۇ دشت-ی-ایمنه

قوربانلارێن سایێـم بیر- بیر آدێن سنـه

عباس تک مـه-ی-تابـان گتیـرمیشـه‌م

 

گلدیم صفا دل-ی-مغلوبه اؤرگه‌ده‌م

صبـر-وْ-تحمّلــی ایــوبــه اؤرگــه‌ده‌م

عشقین عقوبه‌تین یعقوبه اؤرگه‌ده‌م

اکبر کیمی مه-ی-کنعان گتیرمیشه‌م

 

فیکریم بۇدور منی قوْیسا اگـه‌ر فلــه‌ک

قارداشێم اوْغلۇنا بیر توْی دۇتام گـره‌ک

تــازه گلیـن سـالا بـاشـه قـارا لچــه‌ک

توْی حیجله‌سی اوْلا ویران گتیرمیشه‌م

 

بیر صفده دۆزمیشه‌م یئتمیش دیلاوه‌ری

شیرین غــزه‌للــه‌ری رعنـا گــؤزه‌للــه‌ری

اووه‌لــــده اکبــــری آخـئـــرده اصغــــری

جانانه قوْچ قـۇزۇ قــوربان گتیـرمـیشـه‌م

 

هـر نازه‌نیـن منـه بند-ی-دل-وْ-جیگـه‌ر

باشینده هر تئلی مین یوسیفه دَگـه‌ر

یارێـم نیثـاریمـی ائتسـه قبـول اگــه‌ر

سینه‌مده سۆت امه‌ر جئیران گتیرمیشه‌م

 

ذیبح-ی-عظیمین اؤز معناسیدیر بالام

عهد-ی-الست‌یمین ایمضاسیدیر بالام

آخئـرده کـی خــط زیبـاسیـدیـر بــالام

الده ائدیب بؤیۆک عونوان گتیرمیشه‌م

******

 

من یۆز قوْیان زامان، بۇ نهر-ی-علقمه

زمزم دیلیمجا چوْخ، ائیله‌ردی زمزه‌مه

******

 

ایهـاالنـاس گلیـن گــردیش-ی-دؤورانــه باخێـن

قۆدره‌ت-ی-مطلق-ی-خالق-ی-سبحانه باخێن

 

اۇیمایێن فانـی اوْلان کبکـه‌بــه‌یـه دَبــده‌بـه‌یــه

چشم-ی-عیبره‌تله گلین عالم-ی-ایمکانه باخێن

 

زرق-وْ-برق ایکـی گـؤرۆرسـۆز بـو فنـا دهـریده سیـز

یئل اسه‌ن وقته گئدین شمع-ی-شبیستانه باخێـن

 

بیر سێنێق کؤرپۆیه بنزه‌ر سۇیون اۆستۆنـده جاهـان

اوْردا منـزیل ائله‌مه‌ز عاقل-وْ-فرزانه باخێن

 

باخمایێن هرزه آغێزلاردا اوْلان لغله‌غه‌یه

انبیاء صؤحبه‌تینه، پند-ی-حکیمانه باخێن

 

قویمایێن خوار اوێلا قرآنوزێ انجیل کیمین

توْز باسێب گرچه سیلین، بیرده بو قرآنه باخێن

 

مسلم‌ینین سایـێ میلیاردی گئچیب دونیـاده

ولی بو کئثره‌تله‌ن نیسبه‌ت-ی-نوقصانه باخێن

 

هامێ ادیان آرا{سێ} بۇ دینی الله بَیه‌نیب

بیر گلین سیزده پسندیده-ی-یزدانه باخێن

 

دئمه‌یین میلله‌ت-ی-ایسلام عقب اوفتاده دیله‌ر

ضعف-ی-ایسلام دَگیل، ضعف-ی-مسلمانه باخێن

 

اجنبی تفرقه‌سی یئتمیش ایکی فیرقه ائدیب

اوْلدێلار بیر- بیرینه گؤر نئجه بیگانه باخێن

 

قلب-ی-ایسلامیدی مکه اوْتۇروب آمریکا

قل اعوذ اوْخۇیون قلبده شئیطانه باخێن

 

بۇ علی دۆشمه‌نی باخ گؤر نئجه بی‌غئیره‌تیمیش

اَگله‌شیب مصدر-ی-دیوانیده دیوانه باخێن

 

ائی مسلمانلار آلێن اسلحه ایمداده گلین

شوروی قصد-ی-تجاووز ائده‌ن افغانه باخێن

 

شیعه‌لیک جوهری هر یئرده کی وار غئیره‌ت وار

دؤرد ابرقدرتی رد ائیله‌دی لبنانه باخێن

 

انبیاء مکتبی اینسانه سعادت یارادار

خئبث-ی-ابلیسی بیلین، حیکمه‌ت-ی-لقمانه باخێن

 

آز بۇ بئش گۆنلیک اوْلان نئعمه‌تی دؤرد اللی دۇتون

سعی ائدین عالیم اوْلۇن، عاله‌م-ی-عیرفانه باخێن

 

هر شب-ی-جمعه گئدین ساحت-ی-قبریستانه

توْپراق آلتێندا یاتان سائیل-وْ-سولطانه باخێن

 

عرض-وْ-طولینده بیر آز فیکر ائیله‌یین قبرلرین

جرم-ی-حبس-ی-ابده،تنگی-ی-زیندانه باخێن

 

ناز بالیشده یاتان گۆنله‌رینی فیکر ائله‌یین

داشا پَر قۇ یئرینه باش قوْیان اینسانه باخێن

 

بۇ همان شخصیدی قوْیمازدێ قوْنا توْز باشێنا

توْپراق آلتێندا یاتێب گؤر نه ذلیلانه باخێن

 

بۇ همان شخصیدی توْپراقا قوْیمازدێ قده‌م

باش قوْیۇب ایندی او توْپراقه فقیرانه باخێن

 

نه سالێر یادینه اولادی نه ده اقوامی

هئی سێزیلدیر بالالارێم، من-ی-نالانه باخێن

 

من گؤز اۆستۆنده سیزی بسله‌میشه‌م دۆنیاده

قاباغێزدا آچێلان سوفره-ی-الوانه باخێن

 

سیزون اۆستوزده یالان قالمادێ من خلقه دئدیم

سیزلره خاطیر الیمده‌ن گئده‌ن ایمانه باخێن

 

یالان آند ایچمیشه‌م ازبس که رسول اللهه

اوْدا کی دۆشمه‌ن اوْلوبدور من نادانه باخێن

 

آل وئریمده سیپه‌ر ائتمیشدیم ابوالفضل آدێنی

اوْدا لۆطفین کسیب از بس، بۇ پریشانه باخێن

 

سیزه خاطر نه ترازونی دۆزه‌تتیم نه داشی

کم ساتێب آرتێق آلان سیفله مسلمانه باخێن