هرزمان یا حسین می گویم
هرمکان یا حسین می گویم
درعَلَن من حسین می جویم
درنهان یا حسین می گویم
درلحد هم اگرسخن گویم
بی گمان یا حسین می گویم
نینوا را چو یاد می آرم
غمگنان یا حسین می گویم
هرکجا تشنه ای بجان سوزد
تفته جان یا حسین می گویم
هرکجا پیکری بخون غلتد
بی امان یا حسین می گویم
هرکه زد بوسه برگلویی ترد
لب گزان یا حسین می گویم
برسرنیزه چون سرمی بینم
سرزنان یا حسین می گویم
مرکبی بی سوارچون بینم
با فغان یا حسین می گویم
عاشقم عاشقم چه پندارید
هرزمان یا حسین می گویم