خونبارش نینوا که دیده ست ؟
خون گریه ی کربلا که دیده ست ؟
آیینه ی حق ، حسین زهراست
بشکستن حق نما که دیده ست ؟
گفتند «بیا» و پشت کردند
چون کوفه ی بی وفا که دیده ست ؟
همسایه ی آب و، تفته جان ها
فریاد عطش به پا که دیده ست ؟
ایثار کند دو دست ، عبّاس
آبی به چنین بها که دیده ست ؟
باران هزارتیر نا مرد
ازلشکربی حیا که دیده ست ؟
آماج سه شعبه تیردونان
قنداقه ی بینوا که دیده ست ؟
گودال و ذبیح عشق ویک سر
گردیده زتن جدا که دیده ست ؟
یک مرکب بی سواروگریان
این مویه این بکا که دیده ست ؟
آتش به خیام آل طه
این پرده ی غم فزا که دیده ست ؟
شلاق به کاروان دربند
این منظرجان گزا که دیده ست ؟
صدچوب به بوسه گاه خاتم
معصوم و چنین جفا! که دیده ست ؟
یک زینب و عالمی مصیبت
یک یاس وبسی بلا که دیده ست ؟
اسطوره ی جاودان ، حسین است
اسطوره ی بی فنا که دیده ست ؟