صدای خطبه که درسطح شام پیچیده است
پیام روشن و سرخ قیام پیچیده است
هنوزازهمه سو مکرو فتنه می بارد
وزینب است که درغم مدام پیچیده است
بلال ! صوت اذان تو چارده قرن است
که درتمامی بیت الحرام پیچیده است
بگو کسی که می آید به انتقام کجاست ؟
که ذوالفقار علی درنیام پیچیده است
کسی می آید و انگاردرتمامی شهر
هنوزوعده ی آن انتقام پیچیده است