این خیمه ی شماست که آتش گرفته است ؟

یا خانه ی خداست که آتش گرفته است ؟

چشمان جبرئیل به خشکی نشسته اند

این چشمه ی بقاست که آتش گرفته است

قرآن شنیدنی است زسربرفراز نی

تفسیر « هل أتی » است که آتش گرفته است

این ناله های کیست که ازعرش می رسد

بال فرشته هاست که آتش گرفته است

خون خداست  این که به خون آرمیده است

یاعرش کبریاست که آتش گرفته است

این خیمه گاه نیست که این قبله گاه ماست

این خانه ی خداست که آتش گرفت