*برای حضرت عباس (ع)

تا اوج فلك چو موج آه آمد و رفت

مانند شهاب در نگاه آمد و رفت

خورشيد عطش نوش شهادت ميداد

بر صفحه آب عكس ماه آمد و رفت