ای اهل عالم ماتم بگیرید                               شد کشته عطشان فرزند زهرا

**********

صد وامصیبت سبط پیمبر                                 غلطان بخون است بر خاک صحرا

**********

بر کوفه او بود با اینکه مهمان                               کشتند او را با کام عطشان

رأسش به نیزه کردند عدوان                                   گریان سر او بر نیزه بر ما

**********

او را به کوفه مهمان نمودند                                      پیراهنش را از تن ربودند

خیمه گهش را گریان نمودند                                    طفلان او آواره به هر جا

**********

یک جای سالم در پیکرش نیست                 جز من به زاری کس در برش نیست

افسوس میر نام آورش نیست                       بر نهر علقم افتاده از پا

**********

نی فرصتی تا بر او بنالم                                        بر نیزه رأسش گرید به حالم

طوفان غم ها بشکسته بالم                                   شد دامنم از اشکم چو دریا

**********

کوفی به گردم در شادمانی                              طفلان به دورم در نوحه خوانی

خشک از عطش گشته هر زبانی                         آواره اندر این دشت و صحرا

**********

تا جامه اش را از تن ربودند                               داغی دگر بر داغم فزودند

طفلان ز سیلی چهره کبودند                              نبود معین بر آل طاها

**********

از خدعه نامردان کوفه                                   با اینکه او بود مهمان کوفه

جسمش دریدند گرگان کوفه                            آه از جفای این قوم اعدا

**********

تا پیکرش را بی سر بدیدم                              فریاد جانکاه از دل کشیدم

دل از حیاتم دیگر بریدم                                  لرزان آهم شد عرش اعلا

**********

یا رب بحق این نعش عریان                              یا رب به اشک طفلان گریان

یا رب بحق این رأس تابان                                  دیدار او را کن قسمت ما