از آسمان نگاهت شكيب ميبارد

ز زخمهاي تنت ياحبيب ميبارد

جواب ناله هل من معين جانسوزت

زبال هر ملك امن يجيب ميبارد

هجوم نيزه وشمشيرها مگركم بود

كه سنگ هم به سرت اي غريب ميبارد

نشانه های خدا بر جبین تو گل کرد

و قطره قطره ز شیب الخضیب میبارد

هزارسال ز چشم جهانيان شب و روز

براي زخم تن تو طبيب ميبارد

هنوز هم به نفسهاي صبح كرببلا

مسيح حنجره ات بوي سيب ميبارد