راه تو ، همیشه چاره‌ساز است حسین (ع(

خاک حرمت ، مهر نماز است حسین (ع(

ای خون تو دشنه بر گلوگاه ستم

از خون تو شیعه ، سرافزار است حسین(ع(