سلام بر تو و دستان پر سخاوت تـــــــو
ســـلام بــر ادب و غیرت و نجابت تـــــــو

ســـلام بر قـــــلم بازوان خـــــــونــینـــت
که قطعـه قطعـه شــد از بهر قاطعیـــت تـــو

سلا م بر عرق شـرم گـــــــونه ماهـــــــت
که قطره قطره چکید از جبین عصمت تـــــو

سلام بر شرف و مشی ومشق و میثـــاقـــت
ســلام بـر دل لبریـــــــــز از ولایت تــــــو

چقدر نــام تو همرنگ جـــــانفشـانیهــاست
ســلام بــر تـو و آییـن استـقا مت تــــو

سلام بر صدف سینه گهر خیـــــــــزت
سلام بر سعه صــد ر بی نها یـــت تــــــــو

 

به روز حادثـه بودی پنــــــــــاه آل الله
شکست قامـت شاه از غـم شهادت تــــــــو

کشم چگونه غمت را به رشـــــــــته تحریر
که شرحه شرحه قلم شد زشرح محنت تـو