الهي آسمان ـ بي ماه گردد

زمين ـ در حسرت و در آه گردد

الهي آنکه زد بر سر ـ عمودت

اسير محنت جانکاه گردد

 ***

تنت چون آسمان ـ زخمت ستاره

تو عطشان ـ مشک آبت پاره پاره

بنفسي انت يا عباس ـ عباس

برادر جان اميرم شو دوباره

***

من و بي تو در اين دنيا چه سخت است

به خاک اين قامت رعنا چه سخت است

الهي هيچکس چون من نبيند

که مرگ تشنه لب  سقا چه سخت است