حال مریم

ای کاش من هم قدر این غم را بدانم

بعد از شما این راز مبهم را بدانم

ای زن تو هم لب باز کن از غصه هایت!

شاید دلیل قامت خم را بدانم

از اشکهایم می توان فهمید سخت است...

سخت است معنای محرم را بدانم

دارد مسیح از روی نی پایین می افتد

کی می توانم حال مریم را بدانم ؟!

گفتند:"آتش...نیزه...خون...خیمه..."،چگونه-

معنای حرفی که شنیدم را بدانم؟!

...

بر سینه و سر میزنم حالا به یادش

ای کاش من هم قدر این غم را بدانم

می خواهم از خود پر بگیرم تا حریمش

آری! گمانم رنگ پرچم را بدانم...

آبان ماه88