كدامين حرف را پيدا نمايم

چه ظرفي را پر از دريا نمايم

كدامين واژه جز زينب بيابم

كه عشق و صبر را معنا نمايم؟

***

 به هر كس بر تو گويد خوار، نفرين!

به هر لفظ و به هر گفتار، نفرين!

تو بي پروا تري از تيغ حيدر

به هر كس بر تو گويد زار، نفرين!