دوباره محرم دوباره عزا
دوباره نوای غم نینوا
دوباره ابوالفضل و یاد حسین(ع)
همیشه عزای شه کربلا...