یا حضرت عباس (ع)

 

ای مثل جود و کرم
روشنی چشم ترم
نمای برپا تو علم    
ای به وفایت آفرین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو راحت جان منی       
تو نور چشمان منی      
تو سرو بستان منی   

فخر امیر المؤمنین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فدای اشک بصرت        
فدای لطف و کرمت       
فدای خونین جگرت     
ای پسر ام بنین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ببین حرم جان به لب است     
چگونه در تاب و تب است     
زتشنگی در تعب است        
حال صغیرم تو ببین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تیغ بکش تو بر عدو          
به رزم یا علی بگو      
شنو زخیمه یا عمو      
 
زکودکان دل غمین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لب به لبت چون بنهم                                
کز عطش است پاره زهم                 
خیمه گه بی گهنم                 
ببین تو عطشان و حزین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غم تو شد حاصل من                 
وداع تو قاتل من                             
چه می کند با دل من      
اشک تو ای ماه مبین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دست حرم به دامنت                                
زنده شوم از سخنت                   
خشک زبان در دهنت            
 
از عطش ای ماه جبین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسین را تکیه گهی                                 
پناه این خیمه گهی                     
به زائرت کن نگهی                   
 که گفته این شعر حزین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به قاری ات کن نظری                     
به صوت او ده اثری                   
که بهر او تاج سری                     
در همه خلق عالمین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سینه زنانت بنگر
که جمله با دیده تر
زنند بر سینه و سر 
بهر تو با حال حزین