(گل حادثه)

ســر فصـل کتــاب لا، حسیــن است حسیـن

ســر چشمــه کـربـلا، حسـیـن است حسـین

آن کس که به دسـت خـود  گـل حادثه کاشت

در  مــزرعــه ی  بـلا حسین  است  حسین