عالم به جوش امده در ربنای کیست؟

دنیا به زیر سجده خم از ماجرای کیست؟

جاریست درتمام جهان خون و گفتگوست

بر برکه های اه زمان رد پای کیست؟

گودال با لبان عطش سرخ میتپد

در بهت بی کرانه اش این های های کیست؟

ا ز خاطراتش ایه والنور ... می وزد

این زن که واژگون شده غرق عزای کیست؟

هل من ناصر از دل شب می چکد هنوز

من مانده ام خدا که مگر این صدای کیست؟

با طبل باد دشت و چمن سینه می زنند

در حیرتم همیشه خدایا عزای کیست؟