می گویند رباب

در کربلا نبود

اما من

به جشم خودم دیدم

ترومپت

ارگ

و حتی ساکسیفون هم

آمده بودند!