هر روز عاشوراست

وگرنه

این همه لشکر

هر سال

به جنگ تو نمی آمدند.