عباس را

فرستاده ای آب ببرد

اما امسال

ما فقط

شربت گوارا

و نذری های معطر داریم

و نوشابه های گازدار