عموی مهربان من کجایی؟

الهی بشکند دست جدایی

بیا با تشنگی هامان بسازیم

عمو جان آب یعنی بی وفایی!