یاابالفضل

زمان در جست وجویت یا ابالفضل

زمین بی گفت و گویت؟!...یا ابالفضل

نمی شوید سیاهی های جان را

مگر مهتاب رویت یا ابالفضل