( هنگامه ی سرخ )

هنگامه ی سرخ با سیاق تـو خوشســت

دیــدار بـهــشت  از رواق تــو خوشست

موسیــقی زنــدگی  بــه آهنـــگ حیــات

از سـاز حجــاز تــا عـراق تـو خوشست