با نام حسین باز شد دفتر عشق
رویید زخون ٍ او گل ٍ باور ٍ عشق
آن سر که فراز نیزه شد شهر به شهر
جانیست ازو دمیده در پیکر ٍ عشق