سیلی روی صورتش

             زنده است

 سینه زنی

قند

علم ها

 آقا کنار، جنگ است !

 این خودکار دارد قرمز می نویسد

 تیر سه شعبه در شهر کجا می رود ؟

گلویتان را تازه کنید ، چای آوردم

 عصر ، عصر ، عصر

آقا از صف زنجیرها خارج نشوید !

 تیر اندازها آماده آماده

               این کاغذ لعنتی دارد آتش می گیرد

                                                           آب آب...

دستم به زبانم

سرم در باد

 ببخشید آقا صدا از کدام نیزه

قرآن

این بلند گو دارد گریه می کند .