امشب متزلزل فلـــــــــــک از وقعه فرداست

فردا به زمــــــــــین ایتی از محشر کبراست

 

امشب بفلـــک بانگ فغان زاهل زمین است

فردا به زمــــــــین چون بدن حجت یکتاست

 

امشب به فلـــــــک ناله قران حسین است

فردا به زمین شیون و غوغای حسینا است

 

امشب به خیـــــــــــــام حرم عباس نگهبان

فردا بدن بـــــــــــــی سر او در لب دریاست

 

امشب بســـــــــــــــــــر دامن لیلا سر اکبر

فردا بـکـــــــــــــف منقذ دون زلف چلیپاست

 

امشب چه هـــــــــوایی بود اندر سر قاسم

فردا بدنــــــــــــش نرم سم مرکب اعداست

 

امشب بــــــــــــــــود اغوش ربابه علی اصغر

فردا گلویـــش پاره چو گل در صف هیجاست

 

امشب به کنـــــــــــــــــــاری بود ارام سکینه

فردا به فغـــــــان همچو نی از فرقت باباست

 

امشب به کـــــــــــمر دامن همت زده عباس

فردا بدن پــــــــــــــــــاره او در کف صحراست

 

امشب بــــــــــــــــود اماده حبیب از پی یاری

فردا رخ او رنــــــگ ز خون چون گل حمراست

 

امشب چه شبی کز اثرش خواب حرام است

گویا که شــــــــــــب اخر عمر شه بطحاست

 

امشب بود اســــــــــــــوده زغم سید سجاد

فردا متاثر ز غــــــــــــــــــــــم باب و احباست

 

امشب به حــــــــــــرم زینب و کلثوم پریشان

فردا به اسیــــــــــــــــــری ره شام محیاست

 

امشب بـســـــــــــــر اهل حرم سایه عباس

فردا به ملـــــــــــــا چادر غم بر سر انهاست

 

امشب به فغان ساکت ثانی به جهان است

فردا متبــــــــــــــــــسم بجزایش بر زهراست