علیرغم تهدید تیر سه شعبه

هزار دستان کربلا می خواند:

تشنه ی روی توام آب چه معنی دارد؟...

همه ی پروازی ها دم گرفتند :

تشنه ی روی تو ایم آب چه معنی دارد ؟...

تا در ملأ عام

گل محمدی بر بالای نی شکفته شد..

.

..

...

....

دل نی سوراخ سوراخ شد و

ذوالفقار دهانش باز

که بعد از این همه سال

چگونه آتش خیمه ها در دل نی مانده ولی هنوز

 " نان گندم خوب است ..." ؟