هوای دیگری دارد کبوتر

دل نیلوفری دارد کبوتر

پر پروانه را آتش زد این شمع

پر خاکستری دارد کبوتر