شب گیسو پریشان ماه کعبه

غمی تابیده برجان ماه کعبه

تو را در موج خون پیچیده دیدم

دلم شام غریبان ماه کعبه