آن سو نگران، نگاه پیغمبر بود

 خورشید، رسول آه پیغمبر بود

ای تیغ پلید می شکستی ای کاش,

آن حنجره بوسه گاه پیغمبر بود