«اعتراف»
ساده‌تر بگویم
اهل کوچه‌های خاکی ترانه نیستم
با دقایق وجود، ‌ساعت دلم تکان نمی‌خورد
دارم از خودم ناامید می‌شوم
قدَ حرف‌های عاشقانه نیستم
من قیافه‌ام به عاشقان نمی‌خورد
سال‌هاست فکر می‌کنم
من که راسخ و دقیق
چون عمود خیمه‌گاه شرک
با ستون لشکر یزید ایستاده‌ام
کی شهید می‌شوم؟