دو چشمم مثل باران اشک می‌ریخت
دلم بر حال چشمم رشک می‌ریخت

الهی، علقمه خون می‌شدی، خون
دمی که آبروی مشک می‌ریخت