به جرم عاشقی سر داد خورشید
تن ماه  برادر  داد  خورشیـــــــــــد
کنار پیــــــــکر گلگــــــون اکبــــــر
گلوی سرخ اصغر داد خورشیــــــد