برادر خواهرت بی تاب گشته

ز جا برخیز فتح الباب گشته

به یاد تشنه کامی هات مولا!

دل سنگ بیابان آب گشته