شام غریبان

هوای بیقراری داره زنجیر

سر شب زنده داری داره زنجیر

ببین شام غریبان توی راهه

هزاران زخم کاری داره زنجیر