فغان

به دستی آب و دستی آهن آمد

فغان از جان هر مرد وزن آمد

زشوق ام البنین فریاد می زد

درین میدان ابالفضل من آمد!