"مژگان نگاه"

اگر عباس شیر کربلا بود

به مژگان نگاهش مرتضی بود

اگر چه مادرش ام‌البنین بود

ولی فرزند پاک مصطفی بود